The way home

Work in process

From website The National Public Art Council Sweden – Statens konstråd:
http://www.statenskonstrad.se/se/Menu/Upplev/Byggnadsanknuten+konst/Gestaltningar/Under+Arbete/Anna+Kindgren+och+Carina+Gunnars/q/KBAB

”Vägen hem
akcg (Anna Kindgren och Carina Gunnars)
Projektledare: Cecilia Hjelm/Statens konstråd

Hemvägen, Karlstad. Med bussen passerar man dubbla rader av hyreshuslameller från det sena 1960-talet. Bakom husen tar skogen vid. Bredvid breder en yta med parkeringsplatser ut sig.
Redan namnet Hemvägen framstår som en lite olycklig ironi. Säkert tänkt som ett sätt att signalera det trygga och hemtama under en tid präglad av stora demografiska och sociala förskjutningar markerar det ju strängt taget motsatsen. Att befinna sig på hemväg är inte att vara hemma.
På Hemvägen i stadsdelen Våxnäs i Karlstad har det kommunala bostadsbolaget nyligen låtit omgestalta en del av parkeringarna till ett parkstråk mellan de nya parkeringsytorna och matargatan utanför. Stråket som genomkorsas av slingrande gångstigar kommer att utgöra och definiera områdets yttre gräns.
I samband med projekteringen av parkstråket har konstnärerna akcg, Anna Kindgren (f. 1957) och Carina Gunnars (f. 1956), fått i uppdrag att utföra en konstnärlig gestaltning. I Kindgren och Gunnars projekt behandlas och tematiseras både Hemvägens språkligt definierade icke-platskaraktär och hur den nya parken, genom utpekandet av den som gräns, bidrar till denna karaktär.
Hemvägen är någon annanstans. Parkstråket blir hos Kindgren och Gunnars ett rum för överskridande, en sekvens av perforeringar. Genom en tät serie av portaler, som formalt associerar till platsens historia, upprättas en relation till det lokala och utmanas ett omgivande varumärkeslandskap. Via utplacerade tecken etableras också en siktlinje mot det såväl bokstavligt som i överförd bemärkelse ännu inte färdiga och det inte helt igenom ordnade.
Det här bildar en pendang och samtidigt också en kommentar till det mycket ambitiösa gestaltningsprogram som genomfördes i samband med områdets utbyggnad på 1960-talet där objekten på gavelfasaderna befinner sig på behörigt avstånd några meter över marken, färdiga, fullbordade. I akcgs verk kan vi se ett erkännande av Hemvägens dissonanta drag. Istället för en fixerad och statisk rumslighet understryker verket Hemvägens karaktär av outopos, av ickeplats, i en positiv bemärkelse. Hemvägen blir, som Kindgren och Gunnars formulerar det, till vägen hem.”

By Fredrik Krohn Andersson