Folkets ateljé

Trianguleringar och speglingar/Triangulations and mirroring

Course/Kurs på StDH, Stockholm Academy of Dramatic Arts, Stockholm

What should be exposed is always the same: genuine tenderness or false flattery, calm solidarity or inflated oppression, true art or fascistic ‘entertainment’. SWEDISH POETRY MAGAZINE), ISSUE 6, 1987

No rooms are neutral. Art isn’t politics and politics isn’t art. Art is political! Always! Ambivalence and confusion!? The course is aimed at those who would like to join us in exploring how we artists and other practitioners can become more aware and how we can use our artistic position to act politically.

In artistic practice, in talk and in DOING, the question of HOW is of vital importance. Together we seek traces that seem relevant to follow. We study periods when the barricades chose art, which intentionally or unintentionally became political acts. We will also study the aesthetic dimensions of politics and marketing, where art is sometimes used as camouflage. What does artistic freedom mean and what is an arm’s
length?

We will learn about artists, living or dead, who dared to take a stand when others had gone quiet. We will look at ourselves and our own blind spots. We will watch films, listen to the radio and meet practitioners who work directly, on the street, in life – in conflict or undercover. We will mix theory with practice and invite artists and others who use their language, their body or their imagery – and their integrity – to show their stand for democracy – FOR REAL.

The course aims to provide students with the tools for orientating in a time when artists are increasingly used as instruments for goals that we as practitioners are seldom aware of. Using case studies we will look at political agendas and marketing strategies where political art and aesthetics in politics coincide, collapse or are even used as cultural camouflage. Throughout the course we will reflect upon who represents who and in whose
name we are speaking, or not speaking. Together we will study the aesthetic forms of political expression.

The course is composed of workshops, lectures, written assignments, talks and discussions, field studies, field trips and performance and exploratory segments, both individually and in a group. The course is open to students in their first year of the Bachelor programme
and students in the Master programme for film and media.

Number of participants: 6–12

Head instructors: The course is organised by the artists akcg (anna kindgren and carina gunnars), managing directors of Art Hall C (Konsthall C), Stockholm in 2013 and 2014.

Folkets ateljé – trianguleringar och speglingar

Trianguleringar och speglingar. Eller motstånd och vad kan vi lära av konstnärliga praktiker och politiska handlingar? Inga rum är neutrala. Konst är inte politik och politik är inte konst. Konsten är politisk! Alltid! Ambivalens och förvirring!? Kursen riktar sig till dig, som tillsammans med oss,
vill undersöka hur vi konstnärer och andra utövare, kan bli mer medvetna om och hur vi kan använda vår konstnärliga position och handling i en politisk riktning.

Ansökningstiden har gått ut.
Antal studieplatser: ca 8

7,5 Högskolepoäng

Undervisningsspråk: engelska som huvudspråk.

I den konstnärliga praktiken, tilltalet och görandet är frågan hur av största vikt. Tillsammans söker vi de spår som känns relevanta att följa. Vi undersöker tider då barrikaderna valt konsten, som avsiktligt eller oavsiktligt blivit till politiska handlingar. Parallellt studerar vi politikens och
marknadsföringens estetiska dimensioner, där konsten ibland blir ett kamouflerande lager. Vad betyder konstnärlig frihet och vad är armlängds avstånd? Vi lär känna konstnärer, levande och döda, som vågat ta ställning när andra tystnat. Vi tittar på oss själva och på våra egna blinda fläckar. Vi ser film, lyssnar på radio, läser texter och möter utövare som arbetar direkt, på gatan, i livet – i konflikt eller under cover. Vi blandar teori med praktik och bjuder in konstnärer och personer som använder sina respektive språkliga, kroppsliga och bildliga uttryck för att med integritet verka för ett demokratiskt samhälle – på riktigt.

Kursen syftar till att ge studenterna verktyg för att kunna orientera sig i en tid där konstnärer allt oftare används som instrument, för mål vi som utövare sällan är medvetna om. Genom ett antal fallstudier tittar vi på politiska agendor och marknadsföringsstrategier där den politiska konsten och estetiken i politiken sammanfaller, kollapsar eller till och med används som kulturellt kamouflage. Genomgående i kursen reflekterar vi över vem som representerar vem och i vems namn vi talar, eller inte talar. Tillsammans studerar vi politikens estetiska uttrycksformer. Kursen innehåller workshopar, föreläsningar, skrivövningar, samtal och diskussioner, fältstudier, studiebesök, gestaltande och undersökande moment, både enskilt och i grupp.