1% love and devotion på Ulleråkers sjukhus

Only available in Swedish.


Fotografier av love and devotion & Pär Fredén

På psykos- och rehabiliterings-
avdelningarna 109 och 110 på Ulleråkers sjukhus har konstnärsgruppen love and devotion tagit sig an det konstnärliga utsmycknings-
uppdraget genom att ställa vårdmiljön snarare än konstobjektet i centrum. Utifrån en mängd olika perspektiv diskuterar denna bok frågor kring institutionens kris, liksom vårdens och konstens villkor i dagens samhälle.

Helena Mattsson är arkitektur- och konstteoretiker, medlem i redaktionen för tidskriften SITE.

Glänta produktion, Januari 2006
164 sidor, Mjukpärm

ISBN: 978-91-975607-4-0

Institutionen befinner sig i kris. Det gäller den politiska institutionen, den juridiska, den sociala, den polisiära, skolan, pensionssystemet, fritidsgårdarna… Och det gäller i högsta grad konstinstitutionen och vårdinstitutionen. Inom den psykiatriska vården har exempelvis antalet vårdplatser drastiskt minskat den senaste 10-årsperioden och den fysiska vårdmiljön är undermålig och diskuteras i stort sett aldrig. På psykos- och rehabiliteringsavdelningarna 109 och 110 på Ulleråkers sjukhus har konstnärs-gruppen love and devotion tagit sig an det konstnärliga utsmyckningsuppdraget på ett okonventionellt sätt. Här ställs snarare vårdmiljön än konstobjektet i centrum.

Utifrån en mängd olika perspektiv diskuterar denna bok frågor kring vårdens, konstens och rummets villkor i dagens samhälle. I samband med en renovering av avdelningarna 109 och 110 initierades det konstnärliga arbetet på Ulleråkers sjukhus av Kultur i länet, Uppsala läns landsting. Enligt riktlinjer ska 1% av byggkostnaden avsättas till konstnärlig gestaltning vid ombyggnad och renovering. I detta fall innebar det 210 000 kronor. love and devotion är ett samarbete som pågått sedan år 2000 mellan konstnärerna Ingrid Eriksson, Carina Gunnars, Karin Johnson och Anna Kindgren och som rör sig kring konstens institutioner, dess gränser och samarbetet som form. De har tidigare arbetat med utställningar, offentliga konstuppdrag, workshops, seminarier och undervisning.