The Furniture in Tierp

Public Art Commission, Tierp, Sweden 2010

Background

Tierp has become a place that means a lot to our understanding of how our society in this part of the world has changed over the past decades. This town in the county of Uppland tells many stories, if we want to put our ear close… and listen.

Tierp is a relatively small spot on the map, but it becomes a large and deep, or wide spot, as soon as one has made ones way behind the passing revue outside the train window. This is Sweden and the world we live in, just right now.

What is most visible when the train passes through Tierp is the facade of the former factory manufacturing office furniture. A building which is now owned by the municipality and goes under the name ”The furniture”.

2008 there was a sign on the facade. With a kind of corporate aesthetics the  municipal logo and text Welcome to Tierp was layed out on a white background. It was lit up even after dark. Another sign was placed on the white ”tower” with the text COMMUNITY CENTER. Nothing else signaled what was behind the facade.

Fall 2008, we received the art commission to do something related to the restoration of the community center The Furniture. The budget was small. Through some simple and clear visual additions, we wanted to change the impression of the facade. Through art raise questions both about the history of the place and the building’s current contents.

We have stayed in Tierp. Walked around in town and talked to people. We have met some of those who have previously worked in the building and those who are there now. We also did a survey of the building with a group of students from the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. This group also made many interesting suggestions for The Furniture that we still think have a possible life  if there was an interest and economic conditions for it.

Our proposal is based on several meetings with one of the carpenters who worked in the old factory ”Tierp’s Office Furniture”. The concept of leisure has changed over time and was initially something that the workers were schooled into.

Six years before the carpenter Lennart Åberg was born,  the exhibition The Leisure * in Ystad opened. The year was 1936. The exhibition launched various activities that a Swedish workers could engage in during their spare time. Not just work time should be organized, but also the free time. Statutory work time with embedded brakes was a right that workers had faught for. Negotiations with employers led to compromises that were accepted in exchange for work peace. Leisure would fashion a worker in tune with the ideals of 1936.

Almost 75 years after the show, we can make a pause for a moment and consider, for example, the organized places for young people or the place of the community center in our time.

Buildings are emptied of its original content and filled with new. In Tierp there are still some industries left. Today the building ”The furniture” house several activities that relate to various aspects of the concept of leisure or free time. From libraries, cultural and recreational management, social services, dance hall, hockey, boule and a bingo hall to the community center.

The art commission

On the facade of ”The Furniture”, we have selected one of Lennart’s own images of a coffee break with fellow workers. A black and white photo, a snapshot from a very near time but that is now history, has been placed where the old sign was sitting. The sign has been emptied of its previous contents and refilled with  another.

The image has been slightly manipulated to get a painterly quality. One can not easily read people’s identity, but they are rather figures who in one moment represents a past time.

In our time, when this written in 2010, we are all exposed to a globalization with all kinds of organization of work, acting simultaneously, post-Fordism, pre-Fordism and the doctrine of flexibility. Post-industrial here in Sweden is industry over there, maybe on the South half of the globe somewhere?

The coffee break has in the election campaign this year (2010)  become a poster-propaganda for the new Conservatives (nya Moderaterna). Words are emptied of their old content and get new meaning. Factories are emptied and filled with new content, the post office moves into the food chain, old people’s home into the school, schools into office buildings. Nothing is recognizable, everyone and everything can be replaced.

Here we want to open a small hole in the thought fabric, for those who commute and whiz by in a train and for those of you who live your lives in the town Tierp. Everyone talks about stories, histories. But who’s story do we tell? Who tells the story? What do we want to remember? What is a community? What do we want to replace and who has the power to make the changes?

Anna Kindgren and Carina Gunnars

* With the show in Ystad one wanted to show the whole country and the world, how people could use their leisure time in a way that both would benefit themselves and … the country. In focus were activities such as sports, hobbies, learning, culture and travel. Thus, it presented the opportunity for active leisure in an organized fashion. One of the main idea makers behind The Leisure exhibition  was the editor Elias Nelson. Together with the Swedish Organisation for Craft and an enterprising politician of Ystad one got the unique exhibition on the spot. ”

Source:http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/BC7711635F85738BC125718E004B67BF

Platsens historia vecklar ut sigMöbeln i Tierp

Bakgrund
Tierp har kommit att bli en plats som betyder mycket för vår förståelse av hur vårt samhälle i denna del av världen har förändrats genom de senaste decennierna. Denna köping i Upplands län berättar många historier, om vi vill lägga vårt öra till…och lyssna.

Tierp är en förhållandevis liten plats på kartan, men som blir en stor och djup, eller bred plats, så snart man letat sig bakom det som passerar revy utanför tågfönstret. Detta är Sverige och den värld vi lever i, precis just nu.

Vad man tydligast ser när tåget passerar genom Tierp är fasaden till den f.d.kontorsmöbelfabriken. En byggnad som numera är kommunägd under namnet “Möbeln”.

2008 fanns en skylt på denna fasad. Med en slags företagsestetik lades kommunloggan och texten Välkommen till Tierp ut på en vit botten. Den lös även när mörkret fallit. Ytterligare en skylt placerades på det vita “tornet” med texten ALLAKTIVITETSHUS. Inget signalerade i övrigt vad som rymdes innanför fasaden.

Hösten 2008 fick vi det konstnärliga konstuppdraget att göra något i anslutning till upprustningen av allaktivitetshuset Möbeln. Budgeten var liten. Genom några enkla och tydligt visuella tillägg ville vi förändra intrycket av fasaden. Med konsten väcka frågor både om platsens historia och byggnadens nuvarande innehåll.

Vi har vistats i Tierp. Gått runt i köpingen och talat med människor. Vi har träffat några av dem som tidigare har arbetat i byggnaden och de som finns där nu. Vi gjorde också en undersökning av byggnaden tillsammans med en grupp studenter från Konstfack. Denna grupp gjorde också många intressanta förslag för Möbeln som vi fortfarande tror har ett liv om det skulle finnas intresse och ekonomiska förutsättningar för det.

Vårt förslag bygger på flera möten med en av snickarna som arbetade i den gamla fabriken “Tierps Kontorsmöbler”. Begreppet fritid har förändrats över tid och var från början något som arbetarna skulle skolas in i.

Sex år innan snickaren Lennart Åberg föddes, öppnade utställningen Fritiden* i Ystad. Året var 1936. På utställningen lanserades olika aktiviteter som en svensk arbetare kunde engagera sig i under sin lediga tid. Inte bara arbetstiden skulle organiseras utan också den fria tiden. Lagstadgad arbetstid med inlagda raster var en rättighet som arbetarna hade kämpat sig till. Förhandlingar med arbetsgivarna ledde till kompromisser som böts mot arbetsfred. Fritiden skulle dana en arbetare i samklang med tidens ideal 1936.

Snart 75 år efter utställningen kan vi stanna upp en stund och fundera över till exempel fritidsgårdens eller allaktivitetshusets plats i vår tid.

Byggnader töms på sitt ursprungliga innehåll och fylls med nytt. I Tierp finns fortfarande en del industrier kvar. Idag rymmer byggnaden ”Möbeln” flera verksamheter som kan kopplas till olika aspekter av begreppet fritid eller fri tid. Från bibliotek, kultur- och fritidsförvaltning, socialförvaltning, danslokal, hockeyklubb, boule- och bingohall till fritidsgård.

Konstnärlig gestaltning

På “Möbelns” fasad har vi valt ut en av Lennarts egna bilder av en fikapaus med arbetskamraterna. Ett svartvitt foto, en ögonblicksbild från en mycket nära tid men som nu är historia har placerats där den tidigare skylten satt. Skylten har tömts på sitt tidigare innehåll och fyllts på med ett annat.

Bilden har manipulerats något för att få en målerisk karaktär. Man kan inte enkelt avläsa personernas identitet, utan de blir snarare gestalter som i ett ögonblick representerar ett då.

I vår tid, när detta skrivs 2010, är vi alla utsatta för en globalisering med alla tiders organiserande av arbete verkande samtidigt; post-fordism, pre-fordism och flexibilitetens doktrin. Post-industri här i Sverige är industri där borta, kanske på södra halvklotet någonstans?

Fikapausen har i valrörelsen detta år (2010) blivit affish-propaganda för de nya moderaterna. Ord töms på sina gamla innehåll och får ny betydelse. Fabriker töms och fylls med nytt innehåll, posten flyttar in i livsmedelskedjan, ålderdomshemmet in i skolan, skolan in i kontorsbyggnader. Ingenting är igenkännbart, allt och alla kan bytas ut.

Här vill vi öppna ett litet hål i tankeväven, för dem som pendlar och susar förbi i ett tåg och för er som lever era liv i köpingen Tierp. Alla pratar om historier, berättelser. Men vems historia berättar vi? Vem berättar historien? Vad vill vi minnas? Vad är ett samhälle? Vad vill vi ska bytas ut och vem har makten att byta?

Anna Kindgren och Carina Gunnars

*Med utställningen i Ystad ville man visa hela landet och världen, hur människor kunde utnyttja sin fritid på ett sätt som både skulle gynna dem själva och …landet. I fokus fanns aktiviteter såsom idrott, hobby, lärande, kultur och resor. Därmed presenterade man möjligheter för en aktiv fritid under organiserade former. En utav de främsta idémakarna bakom Fritidsut-ställningen var redaktör Elias Nilsson. Tillsammans med Svenska Slöjdföreningen och driftiga ystadspolitiker fick man alltså den unika utställningen på plats.”


Källa:http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/BC7711635F85738BC125718E004B67BF